pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.bartysfood.cz jehož provozovatelem je

Casual food s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka C 208780
se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 01581414

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Casual food s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 01581414 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bartysfood.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní
obchodu“).
1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

2. Objednávka
2.1 Objednávka může být uskutečněna prostřednictvím e-shopu na stránkách bartysfood.cz nebo telefonicky na čísle 723 486 906.
2.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží v perfektním stavu a se specifikacemi a vlastnostmi pro dané zboží obvyklé.
2.3 Přijetí objednávky bude potvrzeno na kupujícím uvedený e-mail.
2.4 Při větších objednávkách může prodávající požadovat zálohu a zároveň požadovat učinění objednávky ve větším časovém předstihu.
2.5 Každou objednávku lze telefonicky zrušit nejpozději do 15 minut od uskutečnění. Při zrušení objednávky v pozdější době mohou být kupujícímu účtovány náklady vynaložené k provedení objednávky v hodnotě 50 % z ceny objednávky.

3. Platební podmínky a dodací lhůta
3.1 Zboží je placeno při dodání v hotovosti, kreditní nebo debetní kartou, stravenkami. Při platbě stravenkami je možno vrátit hotovost do 5 Kč. Pro jednu platbu je možno použít maximálně 5 ks stravenek. Pro platbu kartou je nutno tuto volbu vyznačit při objednávce (zaškrtávací pole „platba kartou při doručení“). V případě telefonické objednávky je kupující také povinen tuto skutečnost sdělit. Při platbě v hotovosti je nutné mít nachystán přesný obnos v hodnotě objednávky.
3.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží do 2 hodin od přijetí objednávky. Doprava ZDARMA je poskytována při objednávce nad 150 Kč do vzdálenosti 5 km od provozovny prodávajícího. Při rozvozech ve vzdálenosti 5-10 km od provozovny musí hodnota objednávky pro dopravu ZDARMA činit minimálně 300 Kč. Při nesplnění těchto podmínek prodávající účtuje za dopravu poplatek 50 Kč.
3.3 Zboží bude doručeno k nejbližším uzamykatelným dveřím.

4. Odstoupení od kupní smlouvy
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. Kvalita a dostupnost zboží
5.1 Prodávající garantuje čerstvost použitých surovin. Dává na vědomí, že maso může obsahovat úlomky kostí. Může se stát, že některé produkty mohou být dočasně vyprodány. V tom případě bude kupující telefonicky informován nebo mu bude nabídnuta alternativa.

6. Práva z vadného plnění
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a
chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3 Kupující je povinen veškeré reklamace ihned hlásit na provozovně. Místem reklamace je adresa provozovny.

7. Informace pro spotřebitele
7.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz
Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu a záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů. S tím kupující vyslovuje souhlas.
8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím na základě právního titulu plnění smlouvy a zákonné povinnosti, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu.
8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, a to s výjimkou osob zajišťujících plnění závazků z kupní smlouvy prodávajícím. Předání osobních údajů např. externímu dopravci jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
8.6 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu nezbytně nutnou.
8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9. Soubory Cookie
9.1 Soubor cookie je malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou internetové stránky využívány. Provozovatel tak dokáže odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Firma Casual food s.r.o. plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její webové rozhraní, a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb. Ukládání Cookies lze vypnout. Stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.