Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:
Casual food s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka C 208780
se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 01581414
(dále jen „prodávající“)
Internetový obchod: www.bartysfood.cz

1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně, a bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
3. Prodávající zpracovává od okamžiku, kdy kupující udělí na webovém rozhraní souhlas se zpracováním osobních údajů, o kupujícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:

a) plnění práv a povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy uzavřené s kupujícím a pro ochranu práva a zájmů prodávajícího (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),
b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím prodávajícího.

4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním informací a obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat a to tak, že zašle emailovou zprávu na zlin@bartysfood.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na telefon723 486 906.
8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v denposkytnutí souhlasu prodávajícímu.